Productenboek JeugdhulpCheck onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

RIGG en Corona (COVID-19)

De RIGG waardeert enorm de extra inzet die momenteel wordt gepleegd door de vele medewerkers in de zorg, en andere kritische beroepen. Wij begrijpen dat er ook veel vragen zijn van jeugdhulpaanbieders naar aanleiding van de gevolgen van de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus. Deze situatie is immers voor alle partijen nieuw. Dat betekent dat wij ook gezamenlijk met u moeten zoeken naar vragen, antwoorden en oplossingen. Deze webpagina is bedoeld als centraal informatiepunt voor alle informatie rondom het Coronavirus van de Jeugdhulpregio Groningen. Hierin proberen wij alle regionale en landelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk mee te nemen.

De door RIGG gedeelde informatie kan wijzigen, wanneer er meer duidelijkheid komt over de regionale en landelijke lijn. Zodra die lijn of aanvullende afspraken bekend zijn,  wordt dit gedeeld via de website en per mail.

Wij sluiten aan bij de adviezen van de GGD en het RIVM en dat vragen wij ook aan u.

Vragen en Antwoorden (laatste update 09/07/20)

De RIGG krijgt veel vragen van jeugdhulpaanbieders over het Coronavirus. In het overzicht hieronder hebben we deze vragen zo goed mogelijk beantwoord met de voor ons beschikbare informatie op dit moment. Zodra er meer informatie is of andere veel gestelde vragen komen, wordt dit overzicht aangepast. Houd daarom deze pagina regelmatig in de gaten! Staat uw vraag er niet bij, mail deze dan naar rigg.cm@groningen.nl.

In de persconferentie van 19 mei werd de versoepeling van maatregelen aangekondigd. Dit is fijn, maar levert ook veel vragen op. Het NJI heeft op de website veel informatie over het omgaan met de gevolgen van het coronavirus. Bekijk dit hier.

22/04 rectificatie: jeugdhulpaanbieders hebben gisteren de uitwerking van de financiële regelingen ontvangen. Hierin stond per abuis bij het werkproces van de regeling Omzetcompensatie dat een factuur volgens een format gestuurd moest worden. Hiervoor is geen speciaal format ontwikkeld. Dit is aangepast in de uitwerking. Het meest recente bestand vindt u hier.

We hebben de vragen, voor nu, ingedeeld in de volgende categorieën:

Afstemming en Communicatie

Hoe kan ik kwetsbare kinderen extra ondersteunen in deze Coronacrisis?
De Groninger gemeenten hebben voor de jeugdhulpketen een handreiking kwetsbare kinderen in de Coronacrisis gemaakt. Deze kunt u hier downloaden.

Wat is het eerste aanspreekpunt voor eventuele calamiteiten en/of groeiende problemen rondom de uitbraak van het virus?
De landelijke richtlijnen en het reeds bestaande calamiteitenprotocol zijn hierin leidend. Daar waar sprake is van besmette jeugdigen in een crisissituatie en/of actuele veiligheidsrisico’s, kan inzet afgestemd worden met medische diensten, de GGD (050 - 367 4000) en de politie (0900 - 8844). Neem waar nodig contact op met deze hulpverleningsinstanties. Daarna kunt u, indien noodzakelijk en wanneer de zorg in het gedrang komt, de desbetreffende gemeente informeren. Wanneer u niet langer in staat bent zorg te leveren, dient u daarover ook contact op te nemen met de RIGG via rigg.cm@groningen.nl of telefonisch via 050 - 367 76 72.

Wanneer moet ik de RIGG informeren over continuïteitsrisico’s?
Het is van belang dat de RIGG zicht houdt op de ontwikkelingen bij u als aanbieder en de continuïteitsrisico’s die dat met zich mee kunnen brengen. Dit kan ontstaan door een (ver)hoog(d) ziekteverzuim, geen in- en uitstroom van cliënten, niet voldoende kunnen bieden van begeleiding en/of toezicht waardoor ook de veiligheid van de cliënten in het geding kan komen. Om te bepalen met wie u in welke fase contact op moet nemen hebben wij een risicomatrix beschikbaar gesteld. Wij vragen u ons per direct te informeren als continuïteitsrisico’s toenemen. U kunt ons mailen op rigg.cm@groningen.nl.

Wat doe ik als de veiligheid van een cliënt in het geding komt?
U neemt contact op met de verwijzer/regievoerder van de cliënt. Geldt dit voor meerdere casussen in uw organisatie en brengt het de continuïteit van de zorg in het gevaar, neem dan contact op met de RIGG via rigg.cm@groningen.nl.

Moeten we doorgeven hoe we onze organisatie hebben ingericht door Corona?
Wij verzoeken u de genomen maatregelen te publiceren op uw website. Daarnaast vragen we deze maatregelen op casusniveau te communiceren aan de cliënten en wettelijk vertegenwoordigers en hun verwijzer/regievoerder. Wij verwachten dat u de landelijke richtlijnen opvolgt. Mocht u deze niet kunnen opvolgen, dan vragen wij u om contact met de RIGG op te nemen via mail rigg.cm@groningen.nl of telefonisch via telefonisch via 050 - 367 76 72.

Hoe kan ik de sociale en wijkteams van gemeenten in deze tijd het beste bereiken?
Iedere gemeente heeft op zijn eigen site een pagina ingericht met betrekking tot de maatregelen in deze Coronatijd. Wij hebben de directe links naar deze pagina voor u op een rij gezet:

 

 

 

Continuïteit van zorg

Moet de zorg gecontinueerd worden? 
Het waarborgen van de continuïteit van zorg, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, is erg belangrijk. Het NJI heeft hiervoor ook bruikbare informatie gepubliceerd hoe u met de gevolgen van het coronavirus om kunt gaan. 

De RIGG ziet dat jeugdhulpaanbieders actief kijken naar de mogelijkheden om ambulante zorg zo mogelijk telefonisch of digitaal in te richten. We verzoeken jeugdhulpaanbieders om actief contact te houden met cliënten, zodat er zicht blijft op de gezinssituatie en eventuele risicosituaties die zich voordoen. 

Daar waar face-to-face contact met de jongere (en/of het gezin) noodzakelijk is, dient u zoveel mogelijk de maatregelen te treffen die besmettingsrisico’s beperken (handen schudden/fysiek contact vermijden, frequent handen wassen, etc. - zie hierover de landelijke actielijn van de RIVM).

Wanneer een cliënt ziek is of zich afmeldt en zorg als dagbesteding of logeerzorg geen doorgang kan vinden verwachten wij dat de jeugdhulpaanbieder actief contact onderhoudt met de jeugdige en diens gezinssysteem om de gevolgen van het onderbreken van zorg te inventariseren. Wanneer er problemen lijken te ontstaan, dient te worden afgestemd met de verwijzer/regievoerder over de te nemen stappen. 

Zorg met verblijf, zoals dagbesteding, logeerzorg of 24-uurszorg, dient zoveel mogelijk te worden gecontinueerd. Daar waar een jeugdhulpaanbieder niet in staat is deze zorg te continueren – vanwege ziekte of actuele en specifieke besmettingsrisico’s, dient te worden afgestemd met de verwijzer/regievoerder en met de RIGG via mail rigg.cm@groningen.nl of telefonisch op 050 – 367 76 72. 

Ik lever jeugdhulp aan bestaande cliënten conform indicatie, maar op een aangepaste manier. Mag dat?
Ja. De geïndiceerde zorg mag u op een andere manier dan normaal gesproken uitvoeren, bijv. beeldbellen in plaats van face-to-face contact.

Ik lever andere jeugdhulp aan bestaande cliënten dan geïndiceerd. Dat doe ik, omdat de Coronasituatie daarom vraagt en ik dit nodig acht. Mag dat?
Ja. De komende tijd verlenen uw professionals mogelijk andere jeugdhulp aan bestaande cliënten, bijvoorbeeld ambulante dienstverlening in plaats van verblijf. Er is dus sprake van inzet van een ander product, omdat dat nodig is. De Groninger gemeenten geven u hierin volop de ruimte en flexibiliteit die u nodig heeft. U hoeft hiervoor géén aanvraag andere/nieuwe indicatie in te dienen. Dit leidt voor een onnodige administratieve belasting bij alle partijen. De kosten worden vergoed uit één van de volgende twee regelingen: omzetcompensatie of meerkostenregeling.

Kunnen wij niet gekwalificeerd personeel inzetten wanneer gekwalificeerd personeel ziek is? 
Wij vragen aanbieders om zoveel, als mogelijk, gekwalificeerd personeel in te blijven zetten. Mogelijk kan hierbij een beroep worden gedaan op personeel dat normaliter wordt ingezet voor ambulante jeugdhulp. Daarnaast kunnen aanbieders die minder inzet hebben (bijvoorbeeld ambulante behandeling en begeleiding) bijspringen bij aanbieders met verblijf. Wij vragen jeugdhulpaanbieders ook onderling te kijken of er samen een oplossing gevonden kan worden. In deze unieke situatie is ruimte om de zorg op een afwijkende manier te organiseren, als dit nodig is om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Zie voor meer informatie de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Wat moeten we doen met verzoeken vanuit gemeenten tot het leveren van zorg  (als gevolg van het Coronavirus) waarvoor we niet zijn gecontracteerd?
Neem altijd contact op met het gemeentelijke toegangsteam. De Groninger gemeenten beschikken over de mogelijkheid om bepaalde dienstverlening als Niet-Gecontracteerde Zorg in te zetten. Vanzelfsprekend moet u vanuit uw eigen verantwoordelijkheid als jeugdhulpaanbieder beoordelen of u in staat bent om de gevraagde zorg met voldoende kwaliteit te leveren.

Wij willen heel graag continuïteit van de zorg behouden, echter merken wij in sommige situaties dat het niet geheel haalbaar is. Hoe gaan jullie hiermee om?
De RIGG volgt hierin de landelijke richtlijnen zoals bepaald door RIVM. Mocht u in een specifieke casus zien dat dit niet haalbaar is, en/of dat er sprake is van een (te verwachten) crisis/escalerende situatie dan dient u contact op te nemen met de verwijzer/regievoerder en de desbetreffende gemeente. Wanneer u door ziekte van medewerkers (tijdelijk) in het geheel niet meer in staat bent om zorg te leveren, verzoeken wij u om daarnaast ook contact met de RIGG op te nemen via mail rigg.cm@groningen.nl

Wat zijn de gevolgen voor het uitvoeren van inspecties door de IGJ? 
Zorgaanbieders en de jeugdhulp hebben hun handen vol door het Coronavirus. De IGJ laat in deze periode daarom de termijnen voor zorgaanbieders los die normaal in het toezicht gelden. Bijvoorbeeld als zij een reactie moeten geven op een inspectierapport. Of als zij een onderzoeksrapportage over een calamiteit moeten inleveren. Meer informatie staat op de website van de IGJ

Financiën en administratie

Hoe moet ik registreren en declareren als ik zorg weliswaar conform indicatie lever, maar op een aangepaste manier?
U blijft uw reguliere, daadwerkelijk geleverde jeugdhulp op de normale wijze registreren en declareren via het berichtenverkeer. Dit doet u ook als het op een andere manier wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld beeldbellen in plaats van face-to-face contact. Het is hierbij belangrijk dat u de daadwerkelijk geleverde uren declareert. Voorbeeld: als u in maart 10 uur heeft geleverd op een indicatie van 25 uur, declareer dan 10 uur, ook als u normaliter 20 uur levert. Voor de omzet die wegvalt wordt u separaat gecompenseerd. Informatie hierover vindt u onder regeling omzetcompensatie.

Hoe moet ik registreren en declareren als ik zorg lever aan bestaande cliënten die niet conform indicatie is, maar gezien de Coronamaatregelen wel nodig is?
Er hoeft hiervoor géén aanvraag voor een andere of nieuwe indicatie te worden gedaan. Dergelijke aanvragen worden geweigerd, tenzij de aanpassing/vervanging noodzakelijk is voor verzwarende jeugdhulp (niet onder invloed van de corona-crisis). U dient deze toelichting op te nemen in het 315-bericht. Wij hebben voor deze werkwijze gekozen om een onnodige administratieve belasting bij alle partijen te voorkomen. De kosten van de door u geleverde zorg worden vergoed uit één van de volgende twee regelingen: omzetcompensatie of meerkostenregeling. U houdt zelf bij welk ander product er wordt gezet. 

Wat gaat er gebeuren met (her)indicaties waar afspraken voor staan?
De afspraken en werkwijze blijven ongewijzigd. Mochten daar wijzigingen in nodig zijn, dan neemt de desbetreffende gemeente zelf contact met u op.

Hoe wordt een aanvraag tot verlenging van een lopende indicatie beoordeeld?
De aanvraag tot verlenging van een lopende indicatie wordt beoordeeld volgens de normale criteria. Indien de aanbieder aangeeft dat de indicatie wordt verlengd, omdat er sprake zal zijn van uitgestelde jeugdhulp na de crisis, dan wordt de indicatie verlengd.

Hoe dien ik een aanvraag voor indicatie voor nieuwe cliënten in?
Voor nieuwe cliënten dient u op de gebruikelijke manier via het berichtenverkeer een aanvraag voor indicatie in. Voor de omvang van de indicatie gaat u uit van de jeugdhulp zoals die op dit moment nodig en uitvoerbaar is. Dus geen indicatie dagbesteding, als deze feitelijk wordt ingevuld met ambulante begeleiding. We vragen de aanbieders om een professionele afweging te maken of zij over voldoende specifieke vaardigheden beschikken om zelf het andere product uit te voeren, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ook adviseert.

Als het leveren van zorg wordt opgeschort heb ik geen inkomsten, dit bedreigt mijn continuïteit als jeugdhulpaanbieder. Welke compensatiemogelijkheden zijn er?
Om de continuïteit van de zorg voor uw cliënten en om na deze periode de continuïteit van het jeugdzorglandschap te kunnen waarborgen hebben het ministerie van VWS en de VNG maatregelen getroffen, die de RIGG in overleg met de Groninger gemeenten verder uitwerkt. Het betreft twee regelingen, de meerkostenregeling en de regeling omzetcompensatie. Dit betekent dat de meerkosten en de omzetdaling als gevolg van de vraaguitval door de maatregelen voor aanbieders zoveel mogelijk worden geneutraliseerd. In deze brief (download hier)  geven we een nadere toelichting op deze regelingen, die gelden voor de periode van (vooralsnog) 1 maart tot en met 31 mei 2020.  Let wel; alleen Jeugdhulpaanbieders die op 13 maart 2020 een contract hadden via de RIGG of de Groninger gemeenten kunnen gebruiken maken van de regelingen.

Voor welke periode gelden de compensatiemogelijkheden?
UPDATE: de compensatiemaatregelen zijn verlengd met een maand tot 1 juni 2020. De compensatiemogelijkheden gelden (vooralsnog) voor de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020. Indien de landelijke maatregelen langer van kracht zijn, volgt nadere regionale besluitvorming.

Wat is het doel van de regeling omzetcompensatie?
Door vraaguitval of verminderde inzetbaarheid van personeel (door verhoogd ziekteverzuim) kan de omvang van zorg en ondersteuning tijdelijk afwijken van de normale situatie. De Groninger gemeenten geven u, conform de landelijke afspraken, financiële zekerheid door middel van een omzetcompensatie. Het doel hiervan is voorkomen van continuïteitsproblemen bij aanbieders door het neutraliseren van de effecten van de coronacrisis voor de financiële positie van aanbieders.

Hoe bepaal ik de omvang van de omzetcompensatie?

De maximale omzetcompensatie is gebaseerd op de gederfde omzet ten opzichte van de gemiddelde maandomzet 2019. De jeugdhulp die via het berichtenverkeer is gedeclareerd, is geen onderdeel van de omzetcompensatie. Tevens vragen we u rekening te houden met kosten die mogelijk niet worden gemaakt (directe client-gebonden kosten, die in deze periode lager zijn, zoals bijvoorbeeld, cliëntgebonden vervoerskosten , voeding en leefgeld) en deze in mindering te brengen op de omzetcompensatie. U hoeft de omzetcompensatie niet per gemeente aan te leveren. Dit is (te) complex om in kaart te brengen en zorgt voor een extra administratieve last bij u. Hier vindt u een voorbeeld berekening Omzetcompensatie versus Meerkosten.

Hoe kan ik een aanvraag indienen voor de regeling omzetcompensatie?
U dient een maandfactuur in  via rigg.facturen@groningen.nl, onder vermelding van Regeling omzetcompensatie RIGG <maand>

Kan ik gebruik maken van het format van het Ketenbureau i-sociaal domein?
Nee, liever niet. Het Ketenbureau hanteert namelijk een andere berekenwijze van de omzetcompensatie.

Kunnen in de jeugdhulpregio Groningen ook facturen omzetcompensatie per gemeente worden ingediend?
Nee, de omzetcompensatieregeling gaat uit van de regionale jeugdhulp voor Groningen en de gemiddelde productie per maand van 2019. Tevens is rekening gehouden met het voorkomen van complexe berekeningen en extra administratieve werkzaamheden. Dit betekent dat er één totaalfactuur per maand voor de gehele regio opgesteld dient te worden en niet twaalf afzonderlijke facturen per gemeente.

Waarop toetst de RIGG de factuur omzetcompensatie?
De RIGG controleert de factuur aan de hand van het volgende toetsingskader, volgordelijk:
1.         de gemiddelde maandomzet in 2019, zoals gedeclareerd via het berichtenverkeer, verhoogd met de loon-prijscompensatie van 2019 (2,5%), indien de aanbieder hier gebruik van heeft gemaakt.
2.         de via het berichtenverkeer gedeclareerde kosten 2020

Indien de factuur hoger is, dan (1-2) wordt er ook gekeken naar:
3.         het gemiddelde van de maanddeclaraties januari en februari 2020
4.         het gemiddelde verzilveringspercentage van de geïndiceerde producten

Voor aanbieders vanaf 1 januari 2020 geldt:
1.         de gemiddelde declaraties van januari en februari 2020 en
2.         het gemiddelde verzilveringspercentage van de geïndiceerde producten bij vergelijkbare aanbieders

Tevens geldt voor alle aanbieders, dat een organisatie op aanvraag van de RIGG moet kunnen aantonen dat haar personeelslasten in de betreffende maanden vergelijkbaar zijn met die in de referentiemaanden.
Kortom; De RIGG toetst dus de hoogte van de factuur aan de referentieomzet van het toetsingskader. Is de factuur hoger dan de referentieomzet van het toetsingskader, dan neemt de RIGG contact op met de aanbieder voor een nadere toelichting. De factuur wordt niet zondermeer betaald. De referentieomzet is in principe het maximum van de omzetcompensatie plus de declaraties via het berichtenverkeer.

Op welk rekeningnummer wordt de factuur omzetcompensatie uitbetaald?
De RIGG betaalt de factuur uit op het in de crediteurenadministratie  bekende rekeningnummer van de aanbieder.

Kan de uitbetaling omzetcompensatie achteraf worden herzien?
Er is na de crisis geen sprake van een verrekening  of herziening van de omzetcompensatie, tenzij daar gerede gronden voor zijn, zoals misbruik of oneigenlijk gebruik. Indien nodig vragen we u om inzicht te geven in de inzet van personeel in de corona periode en de gemaakte kosten als onderdeel van de jaarverantwoording 2020.

Ik lever zorg op basis van een taakgerichte financiering. Kan ik dan gebruik maken van de regeling omzetcompensatie?
Nee. De omzetcompensatie is met name bedoeld voor de aanbieders met een inspanningsgerichte financiering (prijs x volume). Wij verwachten dat de gevolgen bij een taakgerichte financiering beperkt zijn, omdat er van tevoren een budget is afgesproken per aanbieder. Dit bedrag zal niet lager of hoger zijn als gevolg van de coronacrisis.

Kan ik ook gebruik maken van de regeling omzetcompensatie als ik zorg aanbied in lokale teams of als OJG?
De inzet van aanbieders in lokale teams of als OJG valt niet onder deze regeling. Dit wordt door gemeenten rechtstreeks opgepakt.

Wat is het doel van de meerkostenregeling in?
De verlening van zorg en ondersteuning leidt soms tot meerkosten als gevolg van de coronacrisis, in het bijzonder door het volgen van de richtlijnen van het RIVM. De meerkosten die direct voortkomen uit het volgen van deze maatregelen worden vergoed. Dit betreft kosten voor onder andere beschermingsmaatregelen, zoals mondkapjes en handgel, software voor dienstverlening op afstand en/ of extra bedden. Er is nog geen landelijke limitatieve lijst voor deze meerkosten. We verwachten ook niet dat zo’n er lijst komt en vertrouwen op het gezonde verstand van de aanbieders bij het aanvragen. N.B. Wanneer u naast het indienen van meerkosten in het kader van software voor dienstverlening op afstand, tevens een aanvraag doet voor de SET-regeling (https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set/uitbreiding-set-covid19) verzoeken wij dit aan ons te melden.

Als ik extra personeel moet inzetten, onder welke regeling valt dit dan?
Als u kosten maakt doordat u extra personeel moet inzetten vragen wij u dit zoveel als mogelijk kostenneutraal uit te voeren, bijvoorbeeld door inzet van personeel dat ingezet zou worden voor hulpverlening die nu minder of anders plaatsvindt, zodat het valt binnen het onderdeel omzetcompensatie. Indien de kosten van extra inzet de normale inzet overstijgt, dan valt dit deel onder de meerkosten.

Hoe bepaal ik de omvang van de meerkosten?
U bepaalt de omvang van de meerkosten achteraf op basis van de werkelijke kosten. De factuur bevat een duidelijke omschrijving en onderbouwing volgens het format. Uitsplitsing naar Groninger gemeenten is niet nodig. We verwachten van aanbieders met verschillende financiers, zoals Wmo & Wlz of andere jeugdhulpregio’s, dat zij de meerkosten rationeel verdelen. Hier vindt u een voorbeeld berekening Omzetcompensatie versus Meerkosten.

Hoe kan ik een aanvraag indienen voor de meerkostenregeling?
U dient achteraf een verzamelfactuur in voor de gemaakte meerkosten in de periode 1 maart t/m 31 mei 2020 via het mailadres rigg.facturen@groningen.nl, onder vermelding van Meerkostenregeling RIGG. De factuur gaat vergezeld van een onderbouwing volgens het format.  RIGG betaalt uit op het in de crediteurenadministratie  bekende rekeningnummer van u.

Waarop toetst de RIGG de factuur meerkosten?
U moet achteraf de meerkosten kunnen aantonen in uw administratie door middel van een factuur of een (gewijzigde) arbeidsovereenkomst. Een steekproef door de accountant zal onderdeel uitmaken van het RIGG controleprotocol 2020.

Worden de afspraken rondom bekostiging Corona maatregelen nog juridisch vastgelegd?
Over het juridisch vastleggen van de afspraken rondom bekostiging Corona maatregelen (omzetcompensatie en meerkosten) in zowel de Open House, overige overeenkomsten, als subsidies zullen wij u binnenkort nader informeren. 

Kan ik ook gebruik maken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)?
De afspraken tussen Rijk en VNG over het sociale domein zijn nadrukkelijk bedoeld om de cliënten met een hulpvraag te blijven ondersteunen, het zorglandschap in stand te houden en om het beroep op de ‘ Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid’ (NOW) te voorkomen. Wij verzoeken u namens het Rijk alleen in uiterste nood een aanvraag voor de NOW in te dienen om de administratieve belasting bij hen te beperken. Mocht u onverhoopt toch gebruik maken van deze regeling dan verzoeken wij u ons daarover in te lichten.

Wat gebeurt er als ik ten onrechte een beroep heb gedaan op de meerkostenregeling en/of de regeling omzetcompensatie?
Achteraf geconstateerd misbruik en/of oneigenlijk gebruik leidt tot sancties, die kunnen variëren van een terugbetaling, een opgelegde boete tot in het uiterste geval uitsluiting van verdere contractuele levering van Jeugdhulp aan de Groninger gemeenten.

Wordt de termijnstelling controleverklaring bij de productieverantwoording 2019 ook uitgesteld?
Het uitgangspunt is dat de productieverantwoording 2019 conform de afspraken moet worden aangeleverd, vanwege de indientermijn van de jaarrekening 2019 voor de gemeenten. Landelijk is er contact tussen gemeenten en accountants over het eventueel opschorten van deze termijn. Mocht daarover nadere informatie beschikbaar komen, dan wordt u hierover geïnformeerd via deze website. Indien u door de ontstane situatie niet de mogelijkheid heeft om aan de richtlijnen van de verantwoording 2019 te voldoen, dan kunt u contact opnemen via rigg.financien@groningen.nl  

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.