Nieuwe overzichten van aanbieders per 1 januari 2019Check onze homepagina..
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2019?Check onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Terugblik uitgaven 2018

Miranda Brinkmann 21-12-2018 406 keer bekeken

Het zal niemand zijn ontgaan: de uitgaven jeugdhulp zijn in onze regio erg hoog en voor de gemeenten onhoudbaar geworden. Vanaf eind 2017 is er meer inzicht in de cijfers ontstaan en is de informatievoorziening verbeterd. Er is veel onderzoek gedaan en geanalyseerd.

Op basis van deze informatie hebben de Groninger gemeenten het afgelopen jaar maatregelen getroffen, niet alleen lokaal maar ook op regionaal niveau. Ook hebben zij gemeend de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders in deze ingewikkelde situatie te betrekken. Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling PGZ heeft hen daarom een brief gestuurd. Hierin hebben zij tevens aangekondigd een versneld onderzoek te willen doen naar de invoering van budgetplafonds als potentiële sturingsknop om de tekorten te verminderen.

Diverse jeugdhulpaanbieders hebben aangegeven graag in gesprek te willen op basis van cijfers, uitkomsten van analyses en andere data. Daarnaast is een aantal projecten gestart tussen gemeenten en aanbieders om te onderzoeken hoe de jeugdhulp op korte termijn efficiënter ingezet kan worden. Daar constateren zowel de gemeenten als de aanbieders nog volop mogelijkheden om verder te onderzoeken en aanbevelingen om te zetten in acties.

Er zijn ook andere, kleinere ontwikkelingen die bijdragen in het grote geheel. Zo stuurde Cosis een brief aan de RIGG waarin zij hun besluit kenbaar maken om al voor het lopende jaar 2018 af te zien van de tegemoetkoming per unieke jeugdige. Dit wordt erg gewaardeerd. In hun brief noemt Cosis het ‘een kleine bijdrage in relatie tot de grote tekorten in de jeugdhulp’ en dat is misschien zo. Maar wat belangrijker is, is dat Cosis zich hierdoor mede verantwoordelijk voelt om de kosten beheersbaar te houden en daar ook naar handelt.

Naar aanleiding van de nieuwe toetredingsronde van de Open House per 1 januari 2019 heeft zelfs een aantal ‘kleinere’ aanbieders hun tarieven verlaagd. Het gaat hierbij om euro’s per uur en ook die euro’s dragen bij aan het terugdringen van de tekorten.

Intussen heeft het onderzoek naar de budgetplafonds geleid tot het besluit om deze voorlopig niet in te voeren. In de loop van 2019 en bij een nieuwe inkoop wordt daar nogmaals goed naar gekeken. Tevens worden dan de ervaringen meegenomen die gemeenten in andere regio’s hebben opgedaan in het terugdringen of voorkomen van de tekorten in de jeugdhulp.