Nieuwe overzichten van aanbieders per 1 januari 2019Check onze homepagina..
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2019?Check onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Proces rondom Productieverantwoording 2018 is gestart!

Miranda Brinkmann 21-12-2018 479 keer bekeken

In week 50 hebben alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders in de regio Groningen een mail ontvangen over het proces van de productieverantwoording. Dit proces zal uiteindelijk leiden tot een productieverantwoording per gemeente inclusief een accountantsverklaring.

In de overeenkomst Uitvoering diensten Jeugdwet “Open House” is in artikel 32 vastgelegd wanneer de jeugdhulpaanbieder uiterlijk de productieverantwoording aan de RIGG dient te verstrekken. De deadline voor het aanleveren van de productieverantwoording inzake de geleverde jeugdhulp van het jaar 2018 is 1 maart 2019. Indien de omzet in 2018 € 125.000 of hoger is geweest, dan moet naast de productieverantwoording ook een door de accountant ondertekende controleverklaring over deze verantwoording worden ingediend. Hiervoor is de deadline uiterlijk op 1 april 2019 gesteld.

Het betreffende mailbericht bevat tevens een format waarin de producten en de gemeenten al zijn ingevuld. Hier zit een invulinstructie bij. Het is noodzakelijk de productieverantwoording per gemeente in te vullen, omdat de financiële solidariteit tussen de Groninger gemeenten vanaf 2018 grotendeels is beëindigd. Het volstaat daarom niet meer om alleen een totale productieverantwoording voor de gezamenlijke gemeenten aan te leveren.

Het gebruik van dit format is nodig en zeer wenselijk zodat de verantwoording eenvoudiger verwerkt kan worden. Alle documenten, ook de gewaarmerkte productieverantwoording met door de accountant ondertekende controleverklaring, moeten via de mail (dus digitaal) gestuurd worden naarrigg.financien@groningen.nl.