Nieuwe overzichten van aanbieders per 1 januari 2019Check onze homepagina..
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2019?Check onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Wijzigingen in Pleegzorg en effecten in Groningen vanaf 1 juli 2018!

Miranda Brinkmann 02-07-2018 1126 keer bekeken

Er is een bestuurlijke afspraak gemaakt tussen VWS, VNG en een aantal brancheorganisaties die regelt dat pleegzorg per 1 juli 2018 voortaan standaard tot 21 jaar ingezet kan worden, tenzij het pleegkind heeft aangegeven geen gebruik meer te willen maken van pleegzorg.

Gemeenten, pleegzorgaanbieders en het Rijk vinden het van belang dat pleegkinderen, net als jongeren die in het eigen gezin wonen, het huis pas hoeven te verlaten wanneer ze hiertoe in staat zijn. Met deze bestuurlijke afspraak geven partijen hieraan een verdere impuls en wordt pleegzorg tot 21 jaar de norm. Vanaf 1 juli 2018 zullen gemeenten voor verlengde pleegzorg een “ja, tenzij principe” hanteren, waarbij pleegzorg in principe wordt verlengd, behalve als het pleegkind en/of pleegouder dit niet willen. Voor meer informatie zie de website van het NJI.

Om gemeenten hiertoe in staat te stellen, stelt het Rijk middelen beschikbaar. In de meicirculaire is aangegeven dat de Nederlandse gemeenten in 2018 €5 miljoen krijgen, in 2019 €10 miljoen en vanaf 2020 structureel €13,7 miljoen. In dit budget zitten zowel de kosten van de pleeghulp als de kosten van de specialistische begeleiding die gekoppeld is aan de pleegzorg.

De VNG heeft verschillende scenario’s uitgewerkt voor wat dit betekent voor pleegkinderen afhankelijk van het moment dat een pleegkind 18 jaar wordt. De RIGG neemt de uitgewerkte scenario’s van de VNG ten aanzien van de verlenging pleegzorg over.

Pleegkinderen van 16 jaar en ouder en hun pleegouders worden door de pleegzorgaanbieders actief geïnformeerd over het standaard inzetten van pleegzorg tot 21 jaar vanaf 1 juli 2018.

Voor de jeugdhulpregio Groningen geldt wat betreft de administratieve uitwerking het volgende:

  • voor kinderen/jeugdigen die momenteel een indicatie pleegzorg hebben (product 44A07) hebben tot het 18e jaar, kan de jeugdhulpaanbieder een verzoek toewijzing (315-bericht) indienen bij de gemeente om een verlenging tot het 21e jaar aan te vragen (er vanuit gaande dat de jongere hier zelf voor kiest). Daarmee kan via het reguliere administratieve proces tot een verlenging worden gekomen.
  • Pleegkinderen die na 1 juli 2018 in een pleegzorgtraject komen krijgen standaard een indicatie tot het 21e levensjaar, tenzij het pleegkind/pleegouders aangeven geen gebruik meer te willen maken van pleegzorg
  • Voor het product 43G01, specialistische begeleiding/behandeling pleegzorg is in de jeugdhulpregio Groningen afgesproken dat Indien een pleegzorgaanbieder van mening is dat extra hulp of begeleiding ingezet dient te worden, een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij een gemeente (via 315 bericht). Dit wordt niet automatisch verlengd tot het 21e jaar.