Nieuwe overzichten van aanbieders per 1 januari 2019Check onze homepagina..
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2019?Check onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Financiële tekorten ook in Groninger Jeugdhulp

Miranda Brinkmann 18-06-2018 1328 keer bekeken

Vorige week zijn alle colleges en gemeenteraden in Groningen geïnformeerd over de tekorten in de Jeugdhulp over het jaar 2017. In eerdere berichten was al een overschrijding met risico's aangekondigd. De wethouders Jeugd hebben een brandbrief over het tekort naar minister De Jonge gestuurd.

Uit de controle van de RIGG is inderdaad gebleken dat er in 2017 meer jeugdhulp is geleverd en dus meer gedeclareerd. Het totale tekort over 2017 bedraagt € 29,4 miljoen.

Het proces van de financiële verantwoording van 2017 heeft tevens correcties op de uitgaven van 2016 aan het licht gebracht. Dit heeft geleid tot een positieve bijstelling van het tekort van 2016 van € 2,1 miljoen.

Hoe nu verder..

Het uitgangspunt in de Groninger jeugdhulpregio is dat ieder kind de hulp krijgt die het nodig heeft (de jeugdhulpplicht die in de Jeugdwet is vastgelegd). Vastgesteld kan worden dat een belangrijke oorzaak van de budgetoverschrijding de toename van het aantal kinderen dat (specialistische) jeugdhulp nodig heeft, is. Deze toename in combinatie met de daling van het beschikbare jeugdhulpbudget heeft ervoor gezorgd dat er in 2017 meer uitgaven jeugdhulp zijn geweest dan we aan jeugdhulpbudget beschikbaar hebben.

Het jeugdhulpbudget 2017 is ten opzichte van 2015 gedaald met € 9,2 miljoen. De daling is per saldo hoger, omdat de rijksbudgetten inclusief toegekende loon-prijsindexatie zijn vastgesteld. De CBS-cijfers van 2017 bevestigen het beeld dat de vraag naar jeugdhulp in onze provincie groot is ten opzichte van de landelijke vraag. (Zie ook CBS rapport Jeugdhulp 2017).

Inmiddels hebben de wethouders van de Groninger gemeenten een brandbrief gestuurd naar minister De Jonge (VWS) en naar het bestuur van de VNG. Het doel hiervan is om enerzijds een verhoging van het jeugdhulpbudget te bewerkstelligen, anderzijds om meer aandacht en budget voor de specifieke Groningse situatie/problematiek te genereren.

Wat doen we al..

Door de Taskforce Sturing op uitgaven Jeugdhulp zijn aanbevelingen geformuleerd die zijn omgezet in een regionaal implementatieplan. Op basis hiervan schrijven gemeenten een lokaal implementatieplan waarin de aanbevelingen vertaald worden naar concreet beleid. Hiermee willen de gemeenten de effecten van het ontvangen van minder budget en het leveren van meer zorg, beperken.

Inmiddels hebben de Groninger gemeenten in samenwerking met de RIGG een aantal stappen ondernomen om beter inzicht te krijgen in de kosten. De RIGG heeft verbeteringen in het proces van data-analyse doorgevoerd en daarmee haar monitoringsproces verbeterd. Op basis hiervan ontvangen gemeenten nu maandelijks hun eigen dataset van zorgtoewijzingen en declaraties, waarmee ze maatregelen in eigen gemeente kunnen treffen.

Ook de jeugdhulpaanbieders zijn betrokken in de maatregelen om de uitgaven van jeugdhulp te beperken. Zij kijken onder andere naar de stapeling van producten en de wijze waarop zij verzoeken tot zorgtoewijzingen doen.

Tenslotte heeft de RIGG in de afgelopen tijd samen met de gemeenten informatiebijeenkomsten per subregio/ clusters van gemeenten georganiseerd en om daar de resultaten en aanbevelingen vanuit de Taskforce toe te lichten.

Afgelopen week is ook de pers geïnformeerd over dit onderwerp, zij hebben tevens kennis genomen van de brandbrief. Lees hier ook het bericht dat in Binnenlands Bestuur hieraan is gewijd.