Regionaal expertteam Groningen

Regionaal expertteam Groningen

Het expertteam is een gespecialiseerd, lerend team op het gebied van de gespecialiseerde zorg. Het expertteam werkt voor (professionals in) de Groninger gemeenten.

Wat doet het expertteam?

·         Het expertteam richt zich op complexe zorgvragen, waar de reguliere hulpverlening niet uitkomt.

·         Het expertteam adviseert over passende jeugdhulp, waarbij de vraag van de cliënt centraal staat. De experts zijn in staat om out-of-the-box te kunnen denken.

·         Het expertteam leert van de complexe casuïstiek en haar ontstaansgeschiedenis en versterkt het leren over de jeugdhulp, de samenwerking binnen de regio en het zorglandschap.

Welke inbreng valt onder het expertteam?
Het uitgangspunt is dat er in het veld in principe voldoende expertise aanwezig is om de (specialistische) basiszorg te leveren. Als een professional vragen heeft met betrekking tot een (complexe) casus kan hij daarmee terecht bij een gedragswetenschapper van de eigen organisatie of die van een samenwerkingspartner. Toch zijn er complexe zorgvragen waar het expertteam een bijdrage kan leveren. Dit vindt altijd plaats in samenwerking met de betrokken zorgverlener of casusregisseur en in overleg met de betreffende gedragswetenschapper. We denken daarbij aan de volgende situaties, wanneer:

      1.            er sprake is van ontbrekende expertise en:

-          kennis te kortschiet bij de adviesvrager/advies vragende zorgaanbieder

-          de adviesvrager/advies vragende zorgaanbieder alleen expertise heeft op deelgebieden

-          de probleemanalyse niet adequaat is

      2.            de benodigde samenwerking tussen betrokken hulpverleners/jeugdhulpaanbieders niet (voldoende) tot stand komt

      3.            de benodigde zorg niet beschikbaar is, dat wil zeggen:

-          of niet op tijd beschikbaar

-          of structureel niet beschikbaar

 

Aanmelden casus
Casussen kunnen worden aangemeld door professionals die te maken hebben met situaties zoals hierboven beschreven. Zij kunnen de casus telefonisch aanmelden bij de RIGG helpdesk (050- 367 7672). De voorzitter van het expertteam (Klara van Zoest) zal vervolgens contact opnemen met de aanvrager. Samen bespreken zij de aanmelding en de verwachtingen van de aanvrager. Nadat de aanvrager en de voorzitter hebben bepaald dat de casus geschikt is om te bespreken in het expertteam zal een expertteamlid nog inhoudelijk afstemmen met de aanvrager. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken welke informatie er nog ontbreekt.

Werkinstructie voor de casusbespreking
Om de casus gericht en efficiënt te kunnen bespreken vragen we de aanvrager een zo helder mogelijke omschrijving van de casus en de vraag aan het expertteam op papier te zetten.
De omschrijving van de casus omvat de volgende elementen:
- probleemomschrijving: inhoud, ernst, duur, omvang , aanleiding
- hulpvraag: vanuit verschillende invalshoeken: jeugdige, ouders, hulpverleners, school, lokaal team..
- probleemanalyse: wanneer ging het nog goed? / wat werkte wél in de hulpverlening? / waarin ligt de ontevredenheid met de huidige situatie?
 

De expertteamleden ontvangen de omschrijving van de casus voordat de bespreking plaats vindt. Zo kunnen zij zich goed voorbereiden en eventueel eerdere bemoeienis van hun eigen organisatie in beeld brengen.

De casusbespreking
Bij de casusbespreking is in elk geval de aanvrager aanwezig. Maar ook anderen zoals een gedragswetenschapper en/of jeugdige/ouder(s) zijn van harte welkom. De bespreking duurt ongeveer een uur en vindt meestal plaats op de dinsdagmiddag van 16.00 tot 17.00 aan het Hanzeplein in Groningen. Sinds de coronacrisis overlegt het expertteam digitaal.

De casusbespreking leidt in veel gevallen tot een advies waarna de aanvrager volgende stappen kan zetten. De afgelopen periode hebben de expertleden, na de bespreking, ondersteuning geboden door bijv. samen met de consulent in gesprek te gaan met ouders of door ondersteuning (delen van kennis) aan te bieden aan een aanbieder waar de jongere verbleef. In enkele gevallen werd de casus opnieuw ingebracht omdat de situatie veranderde of omdat het advies toch niet leidde tot een oplossing van de casus.

Geen plek scenario 
Het is van belang het expertteam vroegtijdig in te schakelen en niet te wachten tot het laatste moment. Met enige regelmaat wordt het expertteam of de contractmanagers van de RIGG benaderd voor het zoeken van een oplossing voor een jongere die dezelfde dag of binnen een paar dagen uitgeplaatst dreigt te worden. Terugkijkend in deze casussen had het expertteam eerder ingeschakeld kunnen worden. Wacht dus niet tot de crisisplaatsing bijna voorbij is, maar neem op tijd contact op zodat het expertteam kan meedenken.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.