Jeugdhulp en onderwijsondersteuning bij problemen van ouders en kinderen

Gemeenten en onderwijs hebben afgesproken dat problemen, die ouders en kinderen ervaren en die op school én thuis van invloed zijn, worden besproken tussen ouders, school en het gemeentelijke basisteam. Dit moet de jeugdige en zijn wettelijk vertegenwoordigers helpen om vanuit de school en de gemeente gezamenlijk passende en afgestemde ondersteuning te ontvangen. Een gemeentelijk basisteam kan zijn een Centrum voor Jeugd en Gezin, een sociaal team of aanverwant bijvoorbeeld WIJ(k)-teams.

Provincie breed hebben gemeenten en onderwijs afspraken gemaakt over de ondersteuningsroute gemeenten en onderwijs. Daarin in is op hoofdlijnen het volgende afgesproken:

  1. Alle gemeenten en scholen benoemen contactpersonen die samen werken om de hulp-/ondersteuningsvraag van een jeugdige/het gezin te beantwoorden.
  2. Gemeenten en onderwijs bekijken of de hulpvraag van de jeugdige/het gezin alleen gemeenten of alleen onderwijs betreft. In dat geval pakt of de gemeenten of het onderwijs de vraag zelf op;
  3. Als er een gezamenlijke hulpvraag ligt maken de contactpersoon van het basisteam van de gemeente, de contactpersoon van de school en de wettelijk vertegenwoordiger van de jeugdige samen één integraal plan;
  4. Het integraal plan is gericht op het toekomstperspectief van de jeugdige en dient te worden voorzien van meetbare doelen voor de jeugdhulp en onderwijsondersteuning;
  5. Vanuit ondersteuning heeft de casusregisseur van het basisteam van de gemeente de regie op het totale plan. Het onderwijs is verantwoordelijk voor de onderwijsondersteuning in het plan.
Wat te doen als de hulp tot onvoldoende resultaat leidt?

Als de inzet op een casus volgens een of meer van de betrokkenen tot onvoldoende voortgang of resultaat leidt, dan bespreekt men dit altijd eerst met de ouders en jeugdige en met de casusregisseur. Daarop kunnen passende vervolgafspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld door het bieden van aanvullende flexibele of wellicht intensieve ondersteuning. In overleg met de casusregisseur kan de regionaal georganiseerde expertpool daarbij adviseren.

Als ook daarna nog onvoldoende vooruitgang wordt geboekt: in die situaties waarbij de ingezette ondersteuning niet leidt tot het beoogde resultaat en de zorgen niet zijn weggenomen kan er contact opgenomen te worden met de expertpool. Klik hier voor een lijst met contactgegevens van de expertpool.

Klik hier voor meer informatie over wat te doen in situaties van onveiligheid, crisis of calamiteiten.

Cookie settings