Doelen Jeugdwet

Met de Jeugdwet wordt beoogd de volgende knelpunten op te lossen en het stelsel ingrijpend te wijzigen.

 • het huidige jeugdzorgstelsel is te versnipperd
 • de samenwerking rond gezinnen schiet tekort
 • de druk op de gespecialiseerde zorg is te groot
 • afwijkend gedrag wordt te snel gemedicaliseerd
 • de uitgaven blijven stijgen
 • overbehandeling én onderbehandeling

De stelselwijziging is geen doel, maar een middel om een concrete omslag (transformatie) in de zorg voor jeugd te realiseren.

De transformatiedoelen zijn:

 • Meer preventie, meer eigen verantwoordelijkheid, meer benutten van ‘eigen kracht’ en het sociale netwerk van kinderen en hun ouders.
 • Kinderen en jongeren naar vermogen mee laten doen, laten participeren. Daarom willen we normaliseren, ontzorgen en niet onnodig medicaliseren.
 • Sneller jeugdhulp op maat, dicht bij huis, om zo het beroep op gespecialiseerde zorg te verminderen.
 • Betere samenwerking rond gezinnen: 1-gezin, 1-plan, 1-regisseur, o.a. door ontschotting van budgetten.
 • Meer ruimte voor professionals, door de regeldruk serieus terug te dringen.