RTA

In het programma Transformatie Jeugdzorg Groningen hebben de 23 Groninger gemeenten gezamenlijk de invoering van de nieuwe Jeugdwet voorbereid.

Regionaal Transitie Arrangement Groningen (RTA)

In oktober 2013 hebben zij het Regionaal Transitie Arrangement vastgesteld. Hierin is een geleidelijk scenario voor de transformatie van de jeugdzorg afgesproken, om de verandering van het stelsel zorgvuldig plaats te laten vinden. De overgangsperiode loopt tot 1 januari 2018, waarbij in 2015 de nadruk komt te liggen op de continuïteit van de zorg en het in stand houden van de zorginfrastructuur. Inhoudelijk is afgesproken het Groninger Functioneel Model als basis te hanteren.

Daarnaast zijn in het RTA Groningen afspraken gemaakt over de verdeling van het budget voor 2015. 94% van het macrobudget gaat naar de instellingen. Met de instellingen is contractueel afgesproken dat 10% van het aan hen toegekende budget wordt besteed aan transformatiedoelen. Deze doelen richten zich voor een deel op een versterking van voorzieningen aan de voorkant, met als doel intensieve zorg ´minder te maken´. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over transformatie van de intensieve zorg, zoals 24 uurs-zorg, pleegzorg en gedwongen hulp.

3% is gereserveerd voor versterking van het voorliggend veld door gemeenten en 3% voor uitvoeringskosten van gemeenten. De afspraken in het RTA gaan alleen over Zorg in Natura (ZIN) en niet over de Persoonsgebonden budgetten (PGB’s), omdat alle gemeenten afzonderlijk hun eigen PGB-beleid gaan bepalen. 

Uitwerking in notities inkoop en jeugdstelsel

Vervolgens is het RTA Groningen samen met de instellingen verder uitgewerkt in twee notities:

  • Notitie inrichting en Inkoop Jeugdstelsel Groningen
  • Notitie contouren jeugdstelsel Groningen 2015-2018

Op basis hiervan hebben de gemeenten besloten een Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) op te richten en de gezamenlijke aansturing van de transformatie van de jeugdzorg onder te brengen bij de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg (GR PG&Z).