Open House Toetredingstermijn per 1 juli 2018 is gesloten!
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2018?Check onze homepage voor de laatste versie!
Open House Toetredingstermijn per 1 juli 2018 is gesloten!
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2018?Check onze homepage voor de laatste versie!

Gemeenten

In het Regionaal Transitiearrangement Groningen (2014) hebben de 23 Groninger gemeenten afgesproken om het Groninger Functioneel Model als basis te hanteren voor de manier waarop elke gemeente de transitie en de transformatie van de jeugdzorg vorm kan geven. Het model heeft als doel in de regio te zorgen voor een vergelijkbare werkwijze en mate van preventie, en ruimte te bieden voor verbinding met de lokale keuzes in de andere decentralisaties. Het model vormt de basis voor de inrichting van het nieuwe jeugdstelsel. In de notitie Contouren Jeugdstelsel Groningen 2015-2018, zijn de zeven clusters van het Groninger Functioneel Model uitgewerkt.

Om uitvoering te geven aan het RTA en GFM hebben de 23 Groninger gemeenten besloten om de jeugdhulp gezamenlijk via de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) in te kopen. Vooralsnog is de RIGG ingericht voor de termijn van drie jaar, tot 2018. Met de oprichting van de RIGG is het programma Transformatie Jeugdzorg Groningen (TZJG), waarin de Groninger gemeenten de decentralisatie van de jeugdzorg in samenwerking met jeugdzorginstellingen hebben voorbereid, komen te vervallen.

Voor 2015 heeft de RIGG alle vormen van jeugdhulp ingekocht vanuit de plicht om voor zorgcontinuïteit te zorgen. De financiering van deze capaciteit is op basis van onderlinge solidariteit tussen gemeenten geregeld. Voor 2016 en 2017 heeft de RIGG op basis van aanbesteding regionale, bovenregionale en landelijke zorgtaken ingekocht, wederom op basis van volledige financiële solidariteit (voor zowel ZIN als PGB). De transformatie die in 2015 al is ingezet, is in de vorm van integrale trajecten in de contracten met jeugdhulpaanbieders vastgelegd. Zo is ook de inhoudelijke solidariteit gewaarborgd.

De uitvoering van de jeugdhulp in de eigen gemeente, de basisondersteuning, de uitvoering en administratie van de zorgtoewijzingen en de uitvoering van het PGB beleid blijven de verantwoordelijkheid van elke individuele gemeente.

Taken RIGG

Doel van de RIGG is om goede zorg in te kopen tegen een betaalbare prijs en de juiste condities. Daarbij staat het bewaken van de kwaliteit, het bevorderen van de transformatie en het vernieuwen van de zorg in de beweging van zwaar naar licht bovenaan. Dit doet de RIGG door:

  • Inkoop: contractering, contractbeheer en budgetbewaking.
  • Advies: samen met gemeenten formuleren van het transformatiebeleid en daarop sturen en ondersteunen bij mogelijke besparingen. Een en ander wordt vertaald in strategisch inkoopbeleid en contracten met zorgaanbieders. 
  • Kwaliteit: bewaking van de kwaliteit van de ondersteuning, zorg en behandeling, methodiekontwikkeling.