Organisatie RIGG

De 23 Groninger gemeenten hebben de RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten) opgericht voor drie jaar. De RIGG is heeft als kerntaken: de inkoop van alle jeugdhulp, monitoring en kwaliteit.

Sinds 1 februari 2018 stuurt Hemmala Sheerbahadoersing het team van de RIGG aan op het gebied van inkoop, advies en kwaliteit.

De RIGG valt onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg (GR PG&Z).  In verband met het vertrek van wethouder Herwil van Gelder is wethouder Johan Hamster (Stadskanaal) waarnemend portefeuillehouder Jeugdhulp.

Voorafgaand aan vergaderingen van het DB vindt afstemming plaats met beleidsambtenaren in de beleidsambtenarenoverleggen en met de gemeentesecretarissen in de Klankbordgroep Gemeentesecretarissen. Met name onderwerpen die de bedrijfsvoering van de RIGG raken, worden op de agenda van de  klankbordgroep geplaatst. Voor vraagstukken met betrekking tot de uitvoering van jeugdhulp in de gemeentelijke basisteams vindt regelmatig afstemming plaats met managers 3D/Jeugd.

Overleg met de jeugdhulpaanbieders vond plaats via de Klankbordgroep Contractpartners (voorheen: Kernteam Zorginstellingen). In dit overleggremium waren de contractpartners (t/m 2017) vertegenwoordigd, die op hun beurt weer elk van de domeinen van het jeugdhulplandschap vertegenwoordigen. De contractpartner die bij de klankbordgroep aanwezig was, zorgde voor terugkoppeling naar de jeugdhulpaanbieders die onder deze contractpartner vallen.

In verband met het vervallen van het construct Contractpartners, zal dit overleg vanaf 1 januari 2018 anders georganiseerd gaan worden.